20210814185317459.jpg MVIMG_20201003_183801ミスジ、サーロイン